Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

O škole

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST sú zamerané na výchovu a vzdelávanie v oblasti manažmentu cestovného ruchu, turizmu, hotelierstva, informatiky a informačných a komunikačných technológií.

Súkromná SOŠ HOST a Súkromná HA HOST (ďalej len "škola") vo svojich vzdelávacích aktivitách vychádzajú predovšetkým zo svojich školských vzdelávacích programom ponúkaných študijných odborov.

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii na sekretariáte škôl.

Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov vytvára priestor uplatnenia aj v ďalších odboroch a odvetviach hospodárskeho života.

Absolvent je pripravený nastúpiť priamo do praxe, využívať zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu a marketingu. Medzi ďalšie získané zručnosti patrí dokonalá znalosť manažérskej informatiky, či princípov regionálneho cestovného ruchu.

 • Cieľom štúdia je odborná príprava absolventov z hľadiska:

  • profesionálnych teoretických a praktických kompetencií, vysokoškolského domáceho i zahraničného vzdelania a vstupu do sféry práce,

  • osvojenie si informačných a komunikačných technológií, manažmentu, marketingu, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov riadenia a podnikania,

  • cudzích jazykov,

  • efektívnych komunikačných schopností a

  • praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania škôl.

 • Hlavné výhody štúdia na našej škole

  • maximálny počet žiakov v triedach je 20

  • maximálny počet študentov pri vyučovaní informatických predmetov v učebniach s PC je 10

  • expertná kvalifikačná úroveň vyučujúcich

 • 1. Optimálne stredoškolské vzdelanie v budúcnosti

  Študijný odbor vytvorený školou - Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu patrí medzi 4 vybrané študijné odbory (z pomedzi cca 700 študijných odborov SOŠ), ktoré predstavujú optimálne stredoškolské vzdelanie v budúcnosti podľa:

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a

  • Integrovaného systému typových pozícií

 • 2. Nadštandardná výbava učební

  Z celkového počtu klasických učební je 35% vybavených interaktívnou a didaktickou technikou a 36% učební je odborných.

  • škola má 3 počítačové učebne, ktoré ponúkajú 38 pracovných staníc (počítačov)

  • počet žiakov v triede je maximálne 20, počet žiakov na vyučovaní odborných predmetov a cudzích jazykov je maximálne 10

  • na škole sa vyučujú tri cudzie jazyky – anglický, španielsky, nemecký

 • 3. Vysokorýchlostný internet

  Kvalitu prevádzky a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu (najmä jeho informatického obsahu) pozitívne ovplyvňuje skutočnosť, že škola od roku 2012 využíva vysokorýchlostný internet Združenia používateľov Slovenskej akademickej siete SANET.

 • 4. Gastronimocké vybavenie

  Škola má k dispozícii prevádzku:

  • rýchleho občerstvenia (bufet)

  • školskú jedáleň v areáli budovy školy pre stravovanie pracovníkov školy a žiakov školy (študentská jedáleň)

  • nápojový automat

  • predajný automat

 • 5. Ubytovanie

  Škola má zabezpečené ubytovanie pre mimobratislavských študentov (na škole študujú študenti z celého Slovenska).

 • 6. Nadpriemerná slovenská škola

  V roku 2008 Štátna školská inšpekcia MŠVVaŠ SR Bratislava vykonala komplexnú inšpekciu stavu, úrovne pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelania v škole so závermi, že naša škola dosahuje výsledky lepšie ako slovenský priemer.

 • 7. Individuálny prístup vo VVP

  Pedagogickí pracovníci:

  • Výchovne vzdelávací proces (VVP) zabezpečuje v priemere 17,5 pedagogických pracovníkov

  • kvalitu pedagogického procesu ovplyvňuje princíp individuálneho prístupu, čím relácia počtu študentov a pedagógov je vyjadrená hodnotou - 8,5. Uvedená relácia je predovšetkým odrazom organizácie (potreba delenie tried z hľadiska zabezpečovania efektívneho VVP) odbornej, jazykovej (výučba 3 cudzích jazykov) a informatickej špecializácie VVP

  • priemerný vek pedagógov je cca 35 rokov

 • 8. Uplatnenie v praxi

  • odborná prax študentov v rámci VVP v hotelových, gastronomických a pracoviskách cestovného ruchu a turizmu

  • Vysoké hodnotenie odbornosti žiakov zo strany gastronomických a hotelových pracovísk, ako aj pracovísk cestovného ruchu, na ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax

  • Praktická účasť študentov pri spoločenských a jubilejných akciách Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  • účasť vybraných žiakov pri tvorbe reklamných spotov v čase konania posledných MS v ľadov hokeji v Bratislave

  • účasť žiakov HA v pozícii odborných garantov na súťaži varenia žiakov I. stupňa ZŠ - akcia vedená p. Židekom - Kde bolo tam bolo 2013, Bratislava

 • 9. Projekty a medzinárodná spolupráca

  • spolupráca s Veľvyslanectvom ČR (UNESCO) – audio prezentácie regiónov SR

  • členstvo pedagogických pracovníkov v odborných komisiách Štátneho inštitútu odborného vzdelania

  • členstvo pedagogických pracovníkov v odborných komisiách NUCEM (Národný ústav certifikovaných meraní Bratislava)

  • účasť školy v medzinárodnom projekte ECVET TOUR II – výmena pobytov študentov študijného odboru Hotelová akadémia v rámci krajín - Rakúsko, Česká republika, Slovensko

  • účasť školy v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách v rámci Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu

  • spolupráca s HTMI – Hotel and Tourism Managemant Institute Switzerland – možnosti vysokoškolského štúdia našich absolventov

  • spolupráca s West and North Europe, Rhodesnow LTD – letná zahraničná prax študentov

 • 10. Život na škole

  Výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky:

  • športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR a mestom Bratislava

  • Hviezdoslavov Kubín, Štúrovo pero

  • olympiáda v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku

  • olympiáda v slovenskom jazyku

  • SOČ:

   • rok 2011:

    • 1. miesto - 33. ročník Krajskej prehliadky SOČ za Bratislavský kraj 6 študentov

    • 2. miesto v sekcii Hotelierstvo a cestovný ruch

   • rok 2012:

    • 2. miesto - 34. ročník Krajskej prehliadky SOČ za Bratislavský kraj 6 študentov

    • 2. miesto v sekcii Hotelierstvo a cestovný ruch a účasť na celoštátnom kole v Piešťanoch

  • súťaž vo varení Gastro-junior 2013/2014 – finále Bratislava

  • prezentačné súťaže z geografie a služieb cestovného ruchu


  Mediálna propagácia:

  • každoročná prezentácia školy a študijných odborov na základných školách bratislavského kraja

  • online (facebook) prezentácie možností štúdia na škole

  • prezentácia školy v akciách dobročinných – Deň úsmevu, Deň narcisov, Deň pre duševné zdravie

  • príspevky do tlače

  • medializácia v TV – STV, TV Markíza


  Ostatné:

  • pravidelná diagnostika žiakov 1. ročníka a následne 2. ročníka v Pedagogicko-psychologickej poradni

  • práca a pomoc žiakom s poruchami učenia (pre žiakov a ich rodičov) v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou, koordinátor pre žiakov individuálne začlenených

  • vzdelávacie krúžky – jazyky, odborné predmety, športové disciplíny, dramatický krúžok

 • 11. Sídlo

  Školy sídlia v atraktívnej lokalite Bratislava - Nové Mesto. Ich poloha je výhodná z hľadiska dopravného spojenia aj pre mimo bratislavských študentov. Takýmto študentom zabezpečíme internátne ubytovanie.

  Školy vytvárajú priestor pre štúdium aj pre študentov so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami a poruchami učenia.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška