Manažment regionálneho cestovného ruchu

Host_web_CR_foto2

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód študijného odboru: 6324 K 00

     Význam študijného programu je aktuálny jednak z dôvodu potreby rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a jednak potreby zabezpečovania kvalifikovaných manažérov a odborných pracovníkov v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

Forma výučby

 • denná 4-ročná
 • externá 4-ročná

Forma ukončenia

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Po skončení štúdia študent navyše získava medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

Pre koho je štúrium určené

 • pre žiakov s ukončenou základnou školou
 • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl
 • štúdium je vhodné pre žiakov s poruchami učenia
 • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

Pracovné uplatnenie

 • pracovník manažmentu podnikov, organizácií, destinácií a iných zariadení v oblasti cestovného ruchu

 • manažér strednej úrovneriadenia subjektov cestovného ruchu

 • uplatnenie v regionálnych orgánoch, organizáciách verejnej a neverejnej správy a samosprávy cestovného ruchu

 • pracovník projektových a poradenských subjektov cestovného ruchu a organizácií zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj

 • samostatný podnikateľv oblasti cestovnom ruchu

 • sprievodca cestovného ruchu

Máte otázky? Neváhajte sa nás čokoľvek opýtať

CR_background

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola HOST
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
+421 2 4342 0980 
www.skolahost.sk