Hotelová akadémia

Host_web_HA_foto

Hotelová akadémia

Kód študijného odboru: 6323 K 00

     Absolventi študijného odboru hotelová akadémia (ŠO-HA) podľa školského vzdelávacieho programu získajú v päťročnom štúdiu všeobecné vzdelanie a široký odborný profil v oblasti manažmentu hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu a turizmu.

     Absolventi ŠO-HA získavajú výučný list v odbore hotelová akadémia a maturitné vysvedčenie.

     V zmysle stanoviska Zväzu hotelov a reštaurácií SR k akceptácií certifikátov ŠO-HA výučný list v odbore hotelová akadémia im umožňuje pracovať na pozícii kuchár, čašník. Maturitné vysvedčenie im umožňuje pracovať na pozíciách v hotelových a gastronomických zariadeniach, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

Forma výučby

 • denná 5-ročná

Forma ukončenia

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Študenti získavajú i výučný list v obore Hotelová akadémia. Okrem toho môžu študenti získať i medzinárodný certifikát o ukončení štúdia.

Pre koho je štúrium určené

 • pre žiakov s ukončeným základným školským vzdelaním
 • pre prestupujúcich žiakovz iných stredných škôl
 • vhodné pre žiakov s poruchami učenia
 • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

Pracovné uplatnenie - absolvent

 • je schopný vykonávať odborné činnosti v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania

 • je schopný vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva

 • ovláda informačné a komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie

 • pozná potraviny, nápoje, technologické postupy, prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými a progresívnymi metódami, pozná zásady a techniky stolovania, techniku jednoduchej a zložitej obsluhy

 • počas štúdia absolvuje 1400 hodín praktického vyučovania, z čoho je 1200 hodín odborného výcviku zameraného na zručnosti v obsluhe, pri príprave jedál a manažérskych zručností pri fungovaní podnikov cestovného ruchu

 • má podnikateľské a manuálne zručnosti, je schopný tvoriť podnikateľských zámery v predmete podnikania, schopný orientovať sa v právnych normách predmetu podnikania

 • je odborník adaptabilný pre prácu v príbuzných odboroch a schopný aplikovať získané vedomosti v praxi

 • je všestranný, jazykovo zdatný (dva cudzie jazyky) odborník v oblasti cestovného ruchu a turizmu

 • je pripravený pokračovať v štúdiu vysokej škole.

Máte otázky? Neváhajte sa nás čokoľvek opýtať

HA_background_2

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola HOST
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
+421 2 4342 0980 
www.skolahost.sk