Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Obchod a podnikanie

 • Kód študijného odboru: 6352 M 00

 • Forma výučby

  • denná a externá 4-ročná

 • Forma ukončenia

  • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

  • Po skončení denného štúdia študent navyše získava medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončenou základnou školou

  • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl

  • pre žiakov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • absolvent vykonáva samostatné činnosti vyplývajúce z pracovnej pozície obchodníka, pracovníka cestovnej kancelárie a sekretára na všetkých úrovniach riadenia

  • využívanie  cieľov hospodárskej politiky, práva a daní v podnikateľskej praxi, vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických disciplín

  • kvalifikované vykonávanie uvedených činností má vedomosti aj z oblasti spoločenskej komunikácie, etiky, cudzích jazykov, zdravotnej, rodinnej a pohybovej výchovy

  • aplikovanie získaných vedomosti a zručnosti v praxi

  • absolvent pracuje samostatne, ale aj v tíme,  používa racionálne metódy práce, dodržiava zásady etiky a koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie

  • pracuje v oblasti aplikácie informačných technológií v odbore

  • v štátnom, v družstevnom a v súkromnom sektore v oblasti obchodu a služieb

  • nachádza uplatnenie v oblasti cestovného ruchu a turizmu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška