Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Obchod a podnikanie

 • Kód študijného odboru: 6352 M

 • Forma výučby

  • denná a externá 2-ročná - kvalifikačné štúdium (PMŠ-KVA)

 • Forma ukončenia

  • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou vybraných odborných predmetov.

  • Okrem toho môžu študenti získať i medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

 • Pre koho je štúdium určené?

  • pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl s ukončenou maturitou skúškou (pomaturitné štúdium)

  • pre pracovníkov obchodu a služieb, podnikateľov v obchode a službách, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na problematiku obchodu, služby, cestovného ruchu a turizmu

  • štúdium je vhodné pre aj pre záujemcov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • absolvent vykonáva samostatné činnosti vyplývajúce z pracovnej pozície obchodníka, pracovníka cestovnej kancelárie a sekretára na všetkých úrovniach riadenia

  • využívanie  cieľov hospodárskej politiky, práva a daní v podnikateľskej praxi, vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických disciplín

  • kvalifikované vykonávanie uvedených činností má vedomosti aj z oblasti spoločenskej komunikácie, etiky, cudzích jazykov, zdravotnej, rodinnej a pohybovej výchovy

  • aplikovanie získaných vedomosti a zručnosti v praxi

  • absolvent pracuje samostatne, ale aj v tíme,  používa racionálne metódy práce, dodržiava zásady etiky a koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie

  • pracuje v oblasti aplikácie informačných technológií v odbore

  • v štátnom, v družstevnom a v súkromnom sektore v oblasti obchodu a služieb

  • nachádza uplatnenie v oblasti cestovného ruchu a turizmu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška