Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Hotelová akadémia

 • Kód študijného odboru: 6352 M 00

 • Forma výučby

  • denná 2-ročná - kvalifikačné štúdium (PMŠ-KVA)

  • externá 3-ročná - kvalifikačné štúdium (PMŠ-KVA)

 • Forma ukončenia

  • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou z vybraných odborných predmetov.

  • Okrem toho môžu študenti získať i medzinárodný certifikát o ukončení štúdia.

 • Pre koho je štúdium určené?

  • pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl s ukončenou maturitou skúškou (pomaturitné štúdium)

  • pre pracovníkov podnikateľských subjektov, výkonných pracovníkov a manažérov, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na problematiku hotelierstva, gastronómie, obchodu, cestovného ruchu a turizmu

  • štúdium je vhodné aj pre záujemcov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • manažér, marketingový manažér v hotelierstve, spoločnom stravovaní v gastronómii

  • organizačný a riadiaci pracovník v hotelovom manažmente v prevádzkach reštauračného stravovania, účelového stravovania a v zariadeniach ubytovania

  • podnikateľ s manuálnymi zručnosťami, tvorca podnikateľských zámerov schopný orientovať sa v právnych normách predmetu podnikania

  • odborník adaptabilný pre prácu v príbuzných odboroch schopný aplikovať získané vedomosti v praxi

  • všestranný odborník v oblasti cestovného ruchu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška