Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Sprievodca cestovného ruchu

Význam študijného programu je aktuálny z dôvodu potreby uplatňovať v praxi odborné, kultivované, regulárne, právne a čisté praktiky v existujúcej kultúre podnikania na Slovensku ale i v zahraničí a potreby štartu a rozvoja podnikateľských aktivít vo sfére cestovného ruchu, turizmu, obchodu na Slovensku. Najdôležitejšie je však zabezpečovanie kvalifikovaných manažérov a pracovníkov v oblasti podnikania.

 • Dlžka štúdia

  • 300 hodín (konzultácie - prax)

  • Cena

   • 450 - 500 € / kurz

  • Akreditácia

   • kurz spĺňa požiadavky technickej normy EÚ na profesionálnu prípravu a kvalifikačné programy sprievodcov cestovného ruchu - STN EN 15565

   • absolvent získa kvalifikačný štandard - 5113 sprievodca cestovného ruchu.

   • potvrdenie o akreditácii č. POA 1668/2012/20/1
  • Forma štúdia

   • prezentačná, prednáška so seminárom, počas víkendov

   • externá

   • praktické cvičenia a produkčné metódy podporujúce samostatnosť a tvorivosť

   • názorné, demonštračné a praktické návykové metódy

   • riešenia konkrétnych príkladov z praxe

   Kurz vedú vysokoškolsky vzdelaní sprievodcovia v CR a vysokoškolskí učitelia s praxou v odbore.

  • Predmetová skladba

   • Všeobecná príprava sprievodcu

   • Metodika a technika práce sprievodcu a sprievodcovské zručnosti
   • Osobitná príprava na prácu sprievodcu na Slovensku
   • Cudzojazyčná terminológia pri práci sprievodcu
  • Forma ukončenia

   • Certifikát

  • Pre koho je štúdium určené

   • pre žiakov s ukončenou maturitou (pomaturitné štúdium)

   • vhodné pre žiakov s poruchami učenia

  • Pracovné uplatnenie

   • Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické a praktické vedomosti a zručnosti pre kvalifikované poskytovanie sprievodcovských služieb pre domácich a zahraničných účastníkov v tuzemsku a v zahraničí

   • vedomosti a schopnosti plánovať, organizovať, zabezpečovať svoju prácu s účastníkmi zájazdov a pobytových zájazdov k ich plnej spokojnosti, podať výklad po trase a v cieľových destináciách

   • schopnosť oživovať voľný čas účastníkom cestovného ruchu organizovaním rôznych aktivít

   • schopnosť riešiť problémy pri poskytovaní dopravných, ubytovacích, pohostinských a ďalších doplnkových služieb

   • potrebné vedomosti a zručnosti krízového manažmentu, ktorými dokáže riešiť komunikáciu s klientmi a medzi nimi

   • vedomosti a zručnosti kvalifikovane reprezentovať mesto, región a celé Slovensko

   • podnikateľské kompetencie v sprievodcovských službách.

   • Absolvent kurzu svojim postojom a správaním dokáže pozitívne ovplyvniť návštevníkov pre opätovnú ďalšiu návštevu mesta, regiónu, či Slovenska.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška