Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Podnikanie v cestovnom ruchu

Význam kurzového programu je aktuálny z dôvodu potreby uplatňovania v praxi odborné, kultivované, regulárne, právne, čisté praktiky v existujúcej kultúre podnikania na Slovensku ale i v zahraničí, ale i potreby štartu a rozvoja podnikateľských aktivít vo sfére cestovného ruchu, turizmu a obchodu. Najdôležitejšie je však zabezpečovanie kvalifikovaných manažérov a pracovníkov v oblasti podnikania.

 • Moduly kurz

  • Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu

  • Manažment stravovacích a ubytovacích služieb

  • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

  • Kongresové služby

  • Animačné služby

 • Cena

  • 450 - 500 € / modul

 • Forma štúdia

  • prezentačná

  • externá

 • Dĺžka štúdia

  Všetky moduly trvajú cca rok, t.j. 270 hodín.

 • Forma ukončenia

  • Certifikát

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončenou maturitou (pomaturitné štúdium)

  • vhodné pre žiakov s poruchami učenia

 • Pracovné uplatnenie

  • Absolvent získa teoretické a praktické profesionálne zručnosti, uplatňovanie ekonomických, právnych a manažérskych prvkov a procesov v podmienkach podnikateľského prostredia v oblasti cestovného ruchu a turizmu

  • je pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku zameraného na cestovný ruch, vidiecku turistiku, je pripravený riešiť problémy podnikateľskej praxe v ubytovacích a gastronomických službách

  • má odborné vedomosti a zručnosti na založenie vlastného podniku a na prípravu koncepcie na dosiahnutie podnikateľských cieľov v rôznych oblastiach cestovného ruchu

  • je pripravený profesionálne organizovať kongresové podujatia od ich prípravy, realizáciu, až po ukončenie

  • absolvent pripravuje a využíva parametre efektívnosti v manažérskej činnosti podnikov cestovného ruchu a turizmu

  • ovláda filozofiu, formy, postupy, princípy a praktické používanie animačných služieb pri organizovaní pobytov klientov v domácom prostredí ale v službách zahraničných destinácií

  • ovláda metódy a praktické zručnosti podnikania pri zabezpečovaní diapazónu široko spektárnych vybraných aktivít a služieb v cestovnom ruchu, turizmu

  • kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené zo získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, účtovníctva a vo vedení administratívy a finančného hospodárenia

  • pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška