Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

04 Mar

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce prestúpiť z inej školy, škola HOST ponúk stále možnosť - do konca septembra 2013 príjať  maturitné, resp. pomaturitné štúdium v dennej aj externej forme štúdia.

Dni otvorených dní sa na škole konajú každú stredu od 12:30 do 16:30. Príďte sa pozrieť ako prebieha štúdium na SOŠ HOST a Hotelovej akadémii HOST a presvedčte sa o tom, že vzdelanie v cestovnom ruchu má budúcnosť. Pozrite si aj naše krátke prezentačné video o škole a ponuke programov.

 • Ponuka študijných odborov

  • V dennej a diaľkovej forme štúdia  ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:

   • Informačné technológie a informačné služby v CR (4-ročné)

   • Hotelová akadémia (5-ročné)

   • Manažment regionálneho cestovného ruchu (4-ročné)

   • Cestovný ruch (4-ročné)

  • V pomaturitnej forme štúdia ponúka škola HOST štúdijné odbory:
   • Cestovný ruch (2-ročné)

   • Hotelová akadémia (3-ročné)

 • Základné informácie o štúdiu

  Štúdium končí mauritnou skúškou. V prípade záujmu, absolvent získa medzinárodný certifikát vzdelania: IES – International Education Society, London v ukončených študijných odboroch a rôznych špecializáciách.

  Vyučovací proces na diaľkovom štúdiu sa uskutočňuje raz, resp., dva razy mesačne formou konzultácií, t.j., piatok od 14,30 do 19,30 hod., v sobotu od 8,30 do 15,00 hod.. Frekvencia konzultácií bude prispôsobená efektívnosti konzultácií v reláciách optimalizácie obsahu a konzultatívnej náročnosti jednotlivých predmetov učebných plánov.

  Študenti získavajú prax v zariadeniach cestovného ruchu, gastronomických a hotelových zariadeniach.

 • Podmienky prijatia

  Uchádzačov prijímame bez prijímacích pohovorov v prípade, že budú splnené nasledujúce podmienky:

  • zaslať prihlášku
   • na denné štúdium (prestup) resp. podľa individuálne dohody-žiadosť podá zákonný zástupca
   • na diaľkové  štúdium do 30.09., prípadne vyplniť pri osobnej návšteve na strednej škole (tlačivo ŠEVT + fotokópiu vysvedčenia  zo ZŠ)

   • na pomaturitné štúdium, ktorú dostať zakúpiť v ŠEVT (vyplniť bez doporučení iných osôb a lekára), resp. stručnú žiadosť o štúdium PMŠ a priložiť  fotokópiu maturitného vysvedčenia

  • uzatvoriť zmluvu o štúdiu. V prípade prestupu z inej školy je potrebné doručiť žiadosť o prestup a škola HOST vybaví potrebné formality.

 • Školné za mesiac

  • Denné štúdium: 96,30 €

  • Externé (diaľkové/dištančné) štúdium: 83,00 €

  • Pomaturitné štúdium: 83,00 €

  Úhrada je možna mesačne, štvrťročne, polročne, alebo ročne. Jeden školský rok tvorí 10 mesiacov.

V prípade, že máte záujem o štúdium, alebo sa len chcete bližšie informovať, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formuláru, alebo na telefónne číslo 02/4342 0980, resp. na e-mailovú adresu skolahost@stonline.sk.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška