Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Feb

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce prestúpiť z inej školy, škola HOST ponúka možnosť prestúp (okrem žiaka, ktorý bol vylúčený na inej škole) príjať  na maturitné, resp. pomaturitné štúdium v dennej aj externej forme štúdia.

Dni otvorených dní sa na škole konajú každú stredu od 12:30 do 16:30. Príďte sa pozrieť ako prebieha štúdium na SOŠ HOST a Hotelovej akadémii HOST a presvedčte sa o tom, že vzdelanie v cestovnom ruchu má budúcnosť.

 • Ponuka študijných odborov

  • V dennej a externej forme štúdia  ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:

   • Informačné technológie a informačné služby v CR (4-ročné)

   • Hotelová akadémia (5-ročné)

   • Manažment regionálneho cestovného ruchu (4-ročné)

   • Obchod a podnikanie
   • Škola podnikania
   • Cestovný ruch (4-ročné)

  • V pomaturitnej forme štúdia ponúka škola HOST štúdijné odbory:
   • Cestovný ruch (2-ročné)

   • Hotelová akadémia (3-ročné)

 • Základné informácie o štúdiu

  • Štúdium končí maturitnou skúškou.
  • Vyučovací proces na externom štúdiu sa uskutočňuje raz, resp., dva razy mesačne formou prezentačného, resp. dištančného šúdia, t.j., piatok od 14,30 do 19,30 hod., v sobotu od 8,30 do 15,00 hod.. Frekvencia štúdia bude prispôsobená efektívnosti štúdia v reláciách optimalizácie obsahu a náročnosti učebných plánov a osnov jednotlivých predmetov.
 • Študenti získavajú prax v zariadeniach cestovného ruchu, gastronomických a hotelových zariadeniach podľa vlastného výberu.

 • Podmienky prijatia

  Uchádzačov prijímame bez prijímacích pohovorov v prípade, že budú splnené nasledujúce podmienky:

  • zaslať prihlášku
   • na denné štúdium (prestup) resp. podľa individuálne dohody-žiadosť podá zákonný zástupca
   • na externom  štúdium do 30.06., prípadne vyplniť pri osobnej návšteve na strednej škole (tlačivo ŠEVT + fotokópiu vysvedčenia  zo ZŠ)

   • na pomaturitné štúdium, ktorú dostať zakúpiť v ŠEVT (vyplniť bez doporučení iných osôb a lekára), resp. stručnú žiadosť o štúdium PMŠ a priložiť  fotokópiu maturitného vysvedčenia

  • uzatvoriť zmluvu o štúdiu

  • V prípade prestupu z inej školy je potrebné doručiť žiadosť o prestup a škola HOST vybaví potrebné formality.

 • Príspevok na vzdelanie (tzv.školné) mesačne:

  • Denné štúdium: 115,00 €

  • Externé (diaľkové/dištančné) štúdium:100,00 €

  • Pomaturitné štúdium: 100,00 €

  Úhrada je možna mesačne, štvrťročne, polročne, alebo ročne. Jeden školský rok tvorí 10 mesiacov.

V prípade, že máte záujem o štúdium, alebo sa len chcete bližšie informovať, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formuláru, alebo na telefónne číslo 02/4342 0980, resp. na e-mailovú adresu skolahost@stonline.sk.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška