Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

30 Nov

Kritériá prijatia na školský rok 2023/2024

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2023/2024

Platnosť kritérií od 01.12.2022 

 Študijný odbor

Prijímacia skúška

6323 K 00  hotelová akadémia (HA)

slovenský jazyk

anglický jazyk

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu (ITIS CR)

slovenský jazyk

matematika

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)

slovenský jazyk

matematika

Milí žiaci, vážení rodičia,

ak máte záujem o vzdelanie zamerané na cestovný ruch, gastronómiu a turizmus, chcete byť dobre pripravení na podnikanie v uvedených odboroch (ako i v iných príbuzných odboroch) a okrem odborných vedomostí chcete ovládať aj digitálne, interaktívne - informatické zručnosti potrebné, už dnes aktuálne a nevyhnutné v budúcnosti,  radi Vás uvítame na našej škole a poskytneme Vám všetky podmienky na dosiahnutie uvedených cieľov a splnenie Vašich ambícií.

 

Všetky naše študijné odbory sú okrem odborného vzdelávania a dvoch cudzích jazykov obohatené o vzdelávanie a získanie spomínaných informatických zručností  (IT), ktoré určuje systém  ICDL/ECDL - je to komplex znalostí a zručností v oblasti práce s  IT   určený pre bežného, hlavne profesionálneho, manažéra, používateľa IT ako štátom uznaná kvalifikácia platná v aj vo svete.

 

            Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Pionierska 15, Bratislava (ďalej SSOŠ HOST) v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka všetkých odborov štúdia pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

 

Žiaci a ich zákonní zástupcovia (v spolupráci s výchovným poradcom ZŠ), ktorí sa uchádzajú  o štúdium:

 

-       v 5-ročnom študijnom odbore 

6323 K 00 hotelová akadémia (HA) 

-       v 4-ročných  študijných  odboroch 

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu (ITIS CR) 

-       6324 M 00  manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)

 

·       vyplnia a odošlú prihlášku na našu školu  elektronicky alebo v  listinnej podobe (adresa uvedená hore) najneskôr do 20.3.2023

·       zvolia si termín prijímacieho konania v 1. kole (uviesť ho aj na prihláške): 

-        4.mája 2023 – prvý termín 

-        9.mája 2023 – druhý termín 

·       na základe prihlášky na štúdium budú oboznámení našou školou s ďalšími organizačnými pokynmi (bližšie informácie ohľadom prijímacieho konania, hlavne pre záujemcov mimo SR – Mgr. Soňa Bočáková na t.č. +421 903 737 909).

 

Kritériom prijatia budú výsledky hodnotenia uchádzača hlavne v 8. a 9. ročníku ZŠ.

 

1.     Prijímacie skúšky budú pozostávať podľa zvoleného študijného odboru (viď tabuľkavyššie) zo(z):

-     slovenského jazyka a literatúry (všetky študijné odbory)

-     matematiky (študijné odbory ITIS CR, MRCR)

-     cudzieho jazyka (anglický jazyk - študijný odbor HA).

 

 Prijímacie skúšky z daných predmetov budú robené formou testu v rozsahu učiva  ZŠ.

 

2.     Ak uchádzač dosiahne z Testovania 9-2023 v každom predmete úspešnosť najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.

3.     Bez prijímacej skúšky bude prijatý aj uchádzač, ktorý má priemer do 1,2 (bez známky 3 na vysvedčení) v  8. ročníku a v  prvom polroku 9. ročníka.

4.     Uchádzači budú prijatí podľa poradia na základe súčtu nasledujúceho bodového hodnotenia:

a)   výsledky prijímacích skúšok – maximálny počet bodov 30, minimálne 25% úspešnosť v každom predmete prijímacej skúšky,

b)   priemerný prospech polročných známok 9. ročníka -maximálny počet bodov 30,

c)   výsledky Testovania 9 zo SJL  – maximálny počet bodov 30,

d)   úspešnosť v olympiádach a súťažiach – maximálny počet bodov 10,

e) vlastné kritérium školy - ak sa žiak prihlási na 2 študijné odbory na SSOŠ HOST alebo na obidva termíny I. kola (4. máj a 9. máj 2023) získa 20 bodov.

 

Bodové hodnotenie uchádzačov podľa písm. a) až d) bodu 4:

 

a)     za výsledky prijímacích skúšok:

-       test zo slovenského jazyka a literatúry                    15 bodov

-       test z matematiky / anglického jazyka                     15 bodov

b)     za priemerný prospech polročných známok 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, geografia, biológia, budú priznávané body:

1,00 – 1,50         30         bodov

1,51 – 2,00         15         bodov

2,01 – 3,00           5         bodov

3,01 –4,00             0         bodov

 

V prípade, že žiak nebol hodnotený v niektorom ročníku z uvedeného predmetu známkou, ale má uvedené „absolvoval“, nahradí sa mu hodnotenie priemerom  známok z predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

c)     za výsledky v Testovaní žiakov 9-2023 zo SJL sa priznajú nasledovné body:

100% - 80%            30     bodov

 89%  - 50%            20     bodov

 59%  - 30%            10     bodov

 29%  -   0%              0     bodov

d)     za úspešnosť v olympiádach a súťažiach v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, biológia, geografia, matematika, informatika, dejepis,  umelecké súťaže a športové súťaže

-    okresné kolo                          5        bodov

-    krajské kolo a vyššie             10        bodov

e)     vlastné kritérium školy - ak sa žiak prihlási na 2 študijné odbory na SSOŠ HOST alebo na obidva termíny I. kola (4. máj a 9. máj 2023)  -  20 bodov.

 

Získané body podľa písm. a) až e) bodu 4 sa sčítajú a bude zostavené poradie prijatých uchádzačov.

 

5.   Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných uchádzačov, pričom dosiahli minimálnu 25% úspešnosť prijímacej skúšky.

6.  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti a schopnosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

7.  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zaslať s prihláškou vyjadrenie z CPPPaP nie staršie ako dva roky o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálne začlenený uchádzač sa bude posudzovať tak, ako ostatní uchádzači.

8.    Pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, výsledky Testovania SJL 9-2023, výsledky prijímacích skúšok a úspešnosť v olympiádach.

9.     Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť Testovania žiakov 9-2023 z objektívnych alebo zdravotných príčin, bodové hodnotenie sa určí podľa polročnej známky v 9. ročníku zo SJL podľa nasledovnej stupnice:

1     -   20     bodov

2     -   15     bodov

3     -   10     bodov

4     -     5     bodov

5     -     0     bodov

10.  Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
konania dňa 19. mája 2023 a najneskôr v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

11.  Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na výveske školy a na webovej stránke školy www.skolahost.sk . Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa ich celkovej úspešnosti pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

12.  Riaditeľ školy následne odošle uchádzačovi, resp. zákonnému zástupcovi uchádzača rozhodnutie o prijatí, v ktorom oznámi aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

13.  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ak uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca písomne nepotvrdí strednej škole prijatie na  vzdelávanie, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

14.  Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov za prítomnosti ich zákonných zástupcov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium.  

15.  V prípade, že sa prijatý uchádzač nezapíše alebo zruší zápis, zoznam prijatých uchádzačov sa automaticky posúva a zoznam prijatých uchádzačov bude aktualizovaný na webovej stránke školy www.skolahost.sk

16.  Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v stanovenom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti oznámi zákonný zástupca alebo uchádzač riaditeľovi školy najneskôr deň pre konaním prijímacích skúšok.

17.  Prijatí uchádzači do študijných odborov musia úspešne ukončiť deviaty ročník základnej školy, čo na začiatku školského roku 2023/2024 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.

  

            Bratislava, 28.11.2022

 

                                                                              Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.

                                                                                          riaditeľ školy

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška