Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Máj

Oznámenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ

Oznamujeme záujemcom, ktorí  neboli prijatí na vybranú strednú školu v 1. kole prijímacieho konania, že Súkromná stredná odborná škola HOST v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania dňa 21.06.2022 práve  pre týchto žiakov 9. ročníka v uvedených študijných odboroch:
 
6323 K 00 hotelová akadémia

5 žiakov

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

8 žiakov

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu

8 žiakov

 

Podmienky prijatia: 

1.     poslanie prihlášky zo ZŠ
 
2.     úspešnosť v teste z 2 predmetov podľa študijného odboru (min. 25%)
 
študijný odbor predmety prijímacej skúšky
hotelová akadémia slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu slovenský jazyk a literatúra, matematika
manažment regionálneho cestovného ruchu slovenský jazyk a literatúra, matematika
 
 
3.     bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý  úspešne urobil prijímacie skúšky z daných predmetov na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta.
 
V Bratislave 24.05.2022                           

 

                                                                                   Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.
                                                                                                  riaditeľ školy
 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška