Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

09 Mar

Oznámenie - študenti z Ukrajiny

 

O Z N Á M E N I E

 

 

            Zriaďovateľ a vedenie Súkromnej strednej odbornej školy HOST (ďalej SSOŠ  HOST), Pionierska 15, Bratislava oznamuje a ponúka zákonným zástupcom a žiakom z Ukrajiny,  v súlade s § 146 ods. 4 školského zákona, možnosť pokračovať v štúdiu na tejto škole, ak  navštevovali vo svojej krajine strednú odbornú školu so zameraním na hotelierstvo, gastronómiu, cestovný ruch alebo turizmus.

 

            Riaditeľ školy  na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka zaradí   žiaka do ročníka a do triedy.

 

Zaradenie do ročníka riaditeľ školy vykoná po zistení
- úrovne doterajšieho vzdelania žiaka a
- úrovne ovládania štátneho jazyka žiaka.

 

            Z uvedeného vyplýva, že ak má dôjsť k zaradeniu dieťaťa/žiaka podľa § 146 ods. školského zákona, riaditeľ  školy má postupovať nasledovne:

 

1. nechať si predložiť od rodiča žiaka doklad preukazujúci, že začalo konanie o  poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko),

2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,

3. zaradiť do príslušného ročníka a triedy vydaním písomného dokladu o zaradení žiaka.

 

 

V prípade záujmu o zaradenie žiaka na štúdium na SSOŠ HOST v Bratislave, kontaktujte:

 

Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka

mob.:+421 903 737 909

email: sbocakova@skolahost.sk

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška