Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

13 Máj

Aktuálne kritériá prijímacieho konania pre šk.rok 2020/2021

 

           Vážení rodičia, milí žiaci – záujemcovia o štúdium na našej škole,

 

 

 

všetci,  nielen v našom štáte ale na celom svete, sme sa ocitli vo vážnej situácii, keď sa zo dňa na deň menia zaužívané platné pravidlá a malý neviditeľný, zákerne  útočiaci nepriateľ -  Koronavírus  mení doterajší náš život.

 

Samozrejme, všetci sa chceme opäť vrátiť do  pokojného a krásneho života s pravidlami, ktoré nám ho ešte uľahčia a pomôžu nám cieľavedome svoj život aj riadiť.

 

           Vy, milí žiaci,  si s rodičmi vyberáte školu, na ktorej sa chcete vzdelávať, teda cieľavedome začínate pracovať na svojej budúcnosti.

 

Nová situácia priniesla zmeny a v súlade s nimi minister školstva SR určil nové termíny a vydal pokyny týkajúce sa prijímacieho konania na štúdium na strednej škole.

 

 

Všetky pôvodné informácie o prijímacom konaní boli  upravené Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii  prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, zo dňa 29.04.2020.

 

 

 

Oznamujeme Vám platné zmeny:

 

 

1.  Podávanie prihlášok na štúdium na SŠ zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ je do 15.05.2020. K prihláške nie je potrebné dokladovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

2.  Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ najneskôr do 19.05.2020.

 

3.     Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

 

 

 

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka    dennej formy štúdia pre školský rok 2020/2021

 

Platnosť kritérií: od 07.05.2020 do 31.08.2020.

 

 

 

Študijný odbor

6323 K hotelová akadémia

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

 

 

 

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), zo dňa 29.04.2020, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava (škola) v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v  pedagogickej  rade dňa 06.05.2020, určuje kritéria prijatia pre všetkých žiakov do 1. ročníka a všetkých odborov štúdia pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

 

 

 

1.      ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

 

1.   Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a  polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy  nasledovne:

 

1.1.  Dva povinné predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 

o    Slovenský jazyk a literatúra

 

o    Matematika

 

1.2.  Profilové predmety :

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 

Škola si určila (môže maximálne3) 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie  školy.

 

prvý profilový predmet:                  - anglický jazyk

 

druhý profilový predmet:    - dejepis

 

tretí profilový predmet:                   - geografia

 

1.3.  Doplnkové predmety:

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 

                 Škola si určila 4 (môže maximálne 5) doplnkových predmetov.

 

prvý doplnkový predmet:               - biológia

 

druhý doplnkový predmet:- informatika

 

tretí doplnkový predmet:   - občianska náuka

 

štvrtý doplnkový predmet:  - technika

 

 

 

2.         PROSPECH

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

 

 

 

3.         ĎALŠIE KRITÉRIÁ

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

 

3.1.  Predmetová olympiáda

 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 

3.2.  Športová súťaž alebo športová výkonnosť

 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia.  

 

3.3.  Umelecký výkon

 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia.

 

3.4.  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia.

 

4.    V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o   zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostneprijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho   zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

 

                   b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

 

                   c/ dosiahol väčší počet z  profilového predmetu školy:

                       anglický jazyk

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka.

 

 

Získané body sa sčítajú a bude zostavené poradie prijatých uchádzačov:

 

 

1.  Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných uchádzačov.   

 

2.      Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na webovej stránke školy www.skolahost.sk/Aktuality .

 

 

     Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom, ktorý bude uchádzačom oznámený, zoradených podľa ich celkovej úspešnosti pri prijímacom konaní a informáciu, či    uchádzač splnil kritéria a tým vyhovel  prijímaciemu konaniu  úspešne alebo neúspešne.

 

 

3.   Riaditeľ  školy   odošle uchádzačovi, resp. zákonnému zástupcovi uchádzača rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.   

 

4.      Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do 4.júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí našej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu našej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia našej škole.

 

5.     V prípade, že zákonný zástupca za prijatého uchádzača pošle potvrdenie o nenastúpení na štúdium, zoznam prijatých uchádzačov sa automaticky posúva a zoznam prijatých uchádzačov bude aktualizovaný na webovej stránke školy www.skolahost.sk/Aktuality

 

6.      Zákonný zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením  predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor do termínu určenom riaditeľom strednej školy.

 

7.      Prijatí uchádzači do študijných odborov musia úspešne ukončiť deviaty ročník základnej školy, čo na začiatku školského roku 2020/2021 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.

 

 

 

Bratislava 06.05.2020

 

 

 

                                                                               Doc.Ing.Zoltán Zabák, PhD.

 

                                                                                        Riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška