Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Apr

2% pre Občianske združenie SSOŠ HOST

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SSOŠ HOST

Vážení rodičia, vážení priatelia, vážení spolupracovníci školy, vážení občania,

sme radi, že Vás môžeme aj v tomto roku informovať, že na našej škole pôsobí občianske združenie pod názvom:

Občianske združenie SSOŠ HOST
Riazanská 75, 831 03 Bratislava

o   Cieľom a hlavným poslaním občianskeho združenia je:

·        Podpora vzdelávacieho procesu našich študentov a vzdelávania občanov v oblasti cestovného ruchu a podnikania v tomto odvetví,

·        podpora informatizácie vzdelávacieho procesu študentov, podpora aplikácie informačných technológií, ich postupov a princípov v praxi,

·        podpora vzdelávania zdravotne a sociálne hendikepovaných študentov,

·        podpora rozvoja malého a stredného podnikania formou vzdelávania v oblasti kvalifikovaného riadenia podnikateľského subjektu v odvetviach cestovného ruchu, turizmu,

·        poskytovať vzdelanie študentom so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami a poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia,

·        propagácia a zvyšovanie informovanosti študentov a verejnosti v oblasti ďalších možností vzdelávania a uplatnenia sa v atraktívnom odvetví súčasnosti, najmä v odvetví cestovnom ruchu a turizmu, podnikania v hotelierstve, informačných technológiách, manažmente, marketingu v týchto a nadväzujúcich odvetviach v európskom kontexte.

Vážení  priatelia vzdelania a vzdelávania,

aj touto cestou Vás prosíme, venujte 2 % zo svojich daní na podporu plnenie poslania a cieľov Občianskeho združenia SSOŠ HOST.

Vďaka Vašim 2 % z daní budeme môcť naďalej skvalitňovať výchovný a vzdelávací proces na škole, rozširovať ďalšie vzdelávacie aktivity študentov a občanov, zvyšovať a zabezpečovať úroveň vzdelávania a vytvárať priestor na získanie vzdelania širšiemu počtu záujemcov.

Vďaka Vašim 2 % z daní škola bude môcť pokračovať v budovaní moderných školských vzdelávacích programov a foriem systému interaktívneho vyučovania.

o   Ako postupovať v roku 2020

·        Ak podávate daňové priznanie (fyzické, právnické osoby):                                 Priamo v daňovom priznaní za rok 2019 je uvedená časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", kam môžete vpísať informácie o prijímateľovi Vašich 2% daní. „Vyhlásenie“ uvádzame na www.skolahost.sk v časti „Na stiahnutie“. Termín odovzdania daňového priznania je               do 31.marca 2020.

·        Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1.      Požiadajte zamestnávateľa, prosíme, aby Vám vyplnil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane",

2.      vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane",

3.      obidve tlačivá zašlite, alebo odneste na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30.apríla 2020,

4.      prípadne, obidve tlačivá odovzdajte, alebo pošlite na školu do 29.apríla 2020!

 

o   Viac informácií ako poukázať 2% z dane nájdete na www.rozhodni.sk

 

o   Údaje, ktoré potrebujete vedieť:

Názov združenia: Občianske združenie SSOŠ HOST
Sídlo: Riazanská 75, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30803519
Právna forma: 701 Združenie
SK NACE: 94992 Činnosti záujmových organizácií
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Bratislava
Názov účtu: OZ SSOŠ HOST
Číslo účtu.: SK37 1100 0000 0026 2311 6906

o   Prípadné aktuálne zmeny týkajúce sa postupu venovania 2% z dane Vám včas oznámime.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška