Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

31 Jan

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka dennej formy štúdia pre šk.rok 2020/2021

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka dennej formy štúdia

pre školský rok 2020/2021

Platnosť kritérií: od 01.02.2020

 

Študijný odbor

Prijímacia skúška

6323 K hotelová akadémia

slovenský jazyk

anglický jazyk

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

slovenský jazyk

matematika

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

slovenský jazyk

matematika

 

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava (ďalej SSOŠ HOST) v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4, písm.a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v  pedagogickej  rade dňa 28.01.2020,určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka všetkých odborov štúdia pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

1.      Žiaci, ktorí sa uchádzajú (ďalej len uchádzač) o štúdium:

       v 5-ročnom študijnom odbore

-     hotelová akadémia (ďalej HA)

       v 4-ročných  študijných  odboroch

-     informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu(ďalej ITIS)

-     manažment regionálneho cestovného ruchu(ďalej MRCR),

sa zúčastnia prijímacieho konania o 8.00 hod. v SSOŠ  HOST v dňoch:

-       11.mája 2020(1.termín 1. kola )

-       14.mája 2020(2. termín 1. kola ) 

-       18. jún  2020      (2. kolo)

2.      Prijímacie skúšky budú pozostávať podľa zvoleného študijného odboru (viď tabuľka vyššie) z:

-     jazyka slovenského a literatúry (všetky št. odbory)

-     matematiky (ITIS, MRCR )

-     cudzieho jazyka (anglického jazyka -študijný odbor HA)

Prijímacie skúšky budú robené formou testu v rozsahu učiva ZŠ.

3.      Ak uchádzač dosiahne z Testovania 9-2020 v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.

4.      Uchádzači budú prijatí podľa poradia na základe súčtu nasledujúceho bodového hodnotenia:

a)      priemerný prospechu polročných známok 9.ročníka -  maximálny počet bodov 30,

b)      výsledkov testovania žiakov 9-2020 – maximálny počet bodov 30,

c)      výsledkov z prijímacích skúšok –maximálny počet bodov 30,

minimálne 25% úspešnosť v každom predmete prijímacej skúšky

d)      úspešnosti v olympiádach a súťažiach –maximálny počet bodov 10.

Bodové hodnotenie uchádzačov podľa písm. a) až d) bodu 4:

a)      za priemerný prospech polročných známok 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, geografia, biológia, budú priznávané body:

1,00 – 1,50         30 bodov

1,51 – 2,00         15 bodov

2,01 – 3,00           5 bodov

3,01 –4,00            0 bodov

b)      za výsledky v testovaní žiakov 9 -2020 zo SJL sa priznajú nasledovné body:

100% - 90 %        30 bodov

  89% - 70 %        20 bodov

  69% - 50 %        10 bodov

  49% - 30 %           5 bodov

  29% - 20 %           2 body

  19% -   0 %           0 bodov

c)      za výsledky prijímacích skúšok:

-        test zo slovenského jazyka a literatúry              15 bodov

-        test z matematiky / anglického jazyka               15 bodov

d)      za úspešnosť v olympiádach a súťažiach v predmetoch :SJL,ANJ, BIO, GEO,MAT, INF, DEJ

-     okresné kolo                           5 bodov

-     krajské kolo a vyššie               10 bodov

Získané body podľa písm. a) až d) bodu. 4 sa sčítajú a bude zostavené poradie prijatých uchádzačov:

5.      Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných uchádzačov, pričom dosiahli min. 25% úspešnosť prijímacej skúšky.

6.      Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

7.      Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zaslať s prihláškou vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Integrovaný uchádzač sa bude posudzovať  tak, ako ostatní uchádzači.

8.      Pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, výsledky Testovania 9-2020, výsledky prijímacích skúšok a úspešnosť v olympiádach.

9.      Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť Testovania žiakov 9-2020 z objektívnych alebo zdravotných príčin, bodové hodnotenie sa určí podľa polročnej známky v 9. ročníku zo SJL podľa nasledovnej stupnice:

1   -   20 bodov

2   -   15 bodov

3   -   10 bodov

4   -   5 bodov

5   -   0 bodov

10.  Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na výveske školy a na webovej stránke školy www.skolahost.sk .

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

            zoradených podľa ich celkovej úspešnosti pri prijímacom konaní a informáciu, či 

            uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

11.  Riaditeľ  školy následne  odošle uchádzačovi, resp. zákonnému zástupcovi uchádzača rozhodnutie o prijatí, kde oznámi aj  termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

12.  Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov za prítomnosti ich zákonných zástupcov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, do zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola;

13.  Ak sa uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca, nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

14.  V prípade, že sa prijatý uchádzač nezapíše alebo zruší zápis, zoznam prijatých uchádzačov sa automaticky posúva a zoznam prijatých uchádzačov bude aktualizovaný na webovej stránke školy www.skolahost.sk

15.  Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v stanovenom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti oznámi zákonný zástupca alebo uchádzač riaditeľovi školy najneskôr deň pre konaním prijímacích skúšok.

16.  Prijatí uchádzači do študijných odborov musia úspešne ukončiť deviaty ročník základnej školy, čo na začiatku školského roku 2020/2021 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.

 

 

Bratislava 28.01,2020

 

 

 

                                                                                              Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.

                                                                                                         Riaditeľ školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška