Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Feb

Externé štúdium v šk. roku 2020/2021

1) Štúdium je 4-ročné, resp. 5-ročné v prípade štúdia št. odboru hotelová akadémia:

- prehľad  predmetov na konkrétnom študijnom odbore viď.: www.skolahost.sk/študijný odbor/tabuľka

- začiatok  aktuálneho šk. roka je spravidla v druhý pracovný týždeň mesiaca september (piatok).

 

2) Formy štúdia:

     - prezentačná (fyzická účasť na ped. procese), spravidla piatok, resp. sobota dva krát mesačne

     - dištančná („on line“  štúdium vybraných predmetov)

     - individuálna (skrátené štúdium z dôvodu už absolvovania konkrétnych predmetov)

     - prax v  zariadeniach cestovného ruchu, gastronomických a hotelových zariadeniach

 

3) Štúdium každého študijného odboru končí maturitnou skúškou,

    okrem toho:

    v priebehu štúdia študent má možnosť absolvovať kurzy - barmanský, baristický.

 

4)  Odbory štúdia:

4-ročné pre absolventov ZŠ

-         6336 M   Informačné technológie a informačné služby v cestovného ruchu

-         6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu

-         6352 M   Obchod a podnikanie

-         6341 M   Škola podnikania

 

5-ročné pre absolventov ZŠ

-         6323 K   Hotelová akadémia

 

     3- ročné pomaturitné štúdium (kvalifikačné) pre absolventov strednej školy s  maturitnou

-         6314 N Cestovný ruch

-         6323 K Hotelová akadémia

 

5)  Podmienky prijatia:

-         poslať prihlášku na štúdium (napr. aj „on line prihláška“) do Súkromnej SOŠ HOST aftk koncoročných vysvedčení už absolvovaného štúdia

-         uzatvoriť zmluvu o štúdiu

-         ďalšie podmienky prezentuje www.skolahost.sk  v časti Aktuality.

 

6) Prestup z inej školy:

-         zaslať na adresu školy žiadosť o prestup  a ftk  koncoročných vysvedčení doterajšieho štúdia

-         škola vybaví prestupové formality.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška