Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

17 Apr

2% z daní 2018

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SSOŠ HOST

Vážení rodičia, vážení priatelia, vážení spolupracovníci školy, vážení občania,

sme radi, že Vás môžeme aj v tomto roku informovať, že na našej škole pôsobí občianske združenie pod názvom:

Občianske združenie SSOŠ HOST
Riazanská 75, 831 03 Bratislava

o   Cieľom a hlavným poslaním občianskeho združenia je:

·        Podpora vzdelávacieho procesu našich študentov a vzdelávania občanov v oblasti cestovného ruchu a podnikania v tomto odvetví,

·        podpora informatizácie vzdelávacieho procesu študentov, podpora aplikácie informačných technológií, ich postupov a princípov v praxi,

·        podpora vzdelávania zdravotne a sociálne hendikepovaných študentov,

·        podpora rozvoja malého a stredného podnikania formou vzdelávania v oblasti kvalifikovaného riadenia podnikateľského subjektu v odvetviach cestovného ruchu, turizmu,

·        poskytovať vzdelanie študentom so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami a poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia,

·        propagácia a zvyšovanie informovanosti študentov a verejnosti v oblasti ďalších možností vzdelávania a uplatnenia sa v atraktívnom odvetví súčasnosti, najmä v odvetví cestovnom ruchu a turizmu, podnikania v hotelierstve, informačných technológiách, manažmente, marketingu v týchto a nadväzujúcich odvetviach v európskom kontexte.

Vážení  priatelia vzdelania a vzdelávania,

aj touto cestou Vás prosíme, venujte 2 % zo svojich daní na podporu poslania a plnenia cieľov Občianskeho združenia SSOŠ HOST.

Vďaka Vašim 2 % z daní budeme môcť naďalej skvalitňovať výchovný a vzdelávací proces na škole, rozširovať ďalšie vzdelávacie aktivity študentov a občanov, zvyšovať a zabezpečovať úroveň vzdelávania a vytvárať priestor na získanie vzdelania širšiemu počtu záujemcov.

Vďaka Vašim 2 % z daní škola bude môcť pokračovať v budovaní moderných školských vzdelávacích programov a foriem systému interaktívneho vyučovania.

o   Ako postupovať v roku 2019

·        Ak podávate daňové priznanie (fyzické, právnické osoby):                                 Priamo v daňovom priznaní za rok 2018 je uvedená časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", kam môžete vpísať informácie o prijímateľovi Vašich 2% daní. „Vyhlásenie“ uvádzame na www.skolahost.sk v časti „Na stiahnutie“. Termín odovzdania daňového priznania je   do 31.marca 2019.

·        Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1.      Požiadajte zamestnávateľa, prosíme, aby Vám vyplnil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane",

2.      vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" - Vyhlásenie uvádzame na stránke v časti NA STIAHNUTIE - "PDF Tlačivo na poukázanie 2% dane z príjmov",

3.      obidve tlačivá zašlite, alebo odneste na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30.apríla 2019,

4.      prípadne, obidve tlačivá odovzdajte, alebo pošlite na školu do 29.apríla 2019!

 

o   Viac informácií ako poukázať 2% z dane nájdete na www.rozhodni.sk

 

o   Údaje, ktoré potrebujete vedieť:

Názov združenia: Občianske združenie SSOŠ HOST
Sídlo: Riazanská 75, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30803519
Právna forma: 701 Združenie
SK NACE: 94992 Činnosti záujmových organizácií
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Bratislava
Názov účtu: OZ SSOŠ HOST
Číslo účtu.: SK37 1100 0000 0026 2311 6906

o   Prípadné aktuálne zmeny týkajúce sa postupu venovania 2% z dane Vám včas oznámime.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška