Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Feb

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST Vám ponúkajú maturitné štúdium v Školskom vzdelávacom programe - Manažment cestovného ruchu, hotelierstva a informačných technológií. Vaša odbornosť a manažérske schopnosti sú garantované:

 • teoretickými, ale hlavne praktickými vedomosťami a schopnosťami manažmentu cestovného ruchu, turizmu, hotelierstva, gastronómie ale i na iných manažérskych postoch
 • ekonomickými, právnymi a finančnými kompetenciami v podnikaní
 • znalosťami praktického používania informačných, komunikačných a adekvátnych manažérskych informačných technológií
 • jazykovými predpokladmi (anglický, španielsky, nemecký) uplatnenia odbornosti v domácej a zahraničnej praxi, resp. v štúdiu na vysokej škole.

Študijné odbory, ktoré ponúkame, garantujú Vaše uplatnenie aj v ostatných profesiách a odvetviach hospodárskeho života. V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium

Pre absolventov základných škôl

denné 5-ročné v odbore:

denné a externé 4-ročné v odboroch:

Pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl, na ktorých štúdium končí maturitnou skúškou denné a externé

2-ročné pomaturitné štúdium v odboroch:

3- ročné pomaturitné v odbore:

V školskom roku 2020/2021 ponúkame možnosť štúdia pre absolventov ZŠ so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a poruchami učenia:

 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dysortografia

Praktické skúsenosti v odboroch študenti získavajú domácou a zahraničnou praxou. O odbornej a spoločenskej úrovni našich študentov svedčia mimoriadne pozitívne odozvy zo strany pracovísk, kde študenti praxujú. Na štúdium jednotlivých študijných odbor je možné prestúpiť aj z inej strednej školy, na ktorej ste ešte nezačali študovať, resp., študujete. Absolventom ponúkame aj vysokoškolské štúdium na partnerských vysokých školách v zahraničí.

Prečo študovať u nás?

 • výhodná poloha školy, dobré spojenie
 • možnosť ubytovania na internáte
 • každý týždeň deň otvorených dverí
 • individuálny prístup
 • počet žiakov na odborných a jazykových predmetoch max. 10
 • moderné vyučovanie s využitím interaktívnych metód vyučovania

Kontakty: Tel: 02 43 42 09 80, MT: 0903 737 909, 0903 715 747, 0905 799 837 E-mail:, www.skolahost.sk, office@skolahost.sk, sbocakova@skolahost.sk

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška